Zásady ochrany osobních údajů jsou pro každou firmu velmi důležité. Společnost Westone Audio přísně dodržuje požadované zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů platí pro společnost Westone Audio, která je součástí Stengo BV a provozuje webové stránky: Westoneaudio.eu


O našich zásadách ochrany osobních údajů

Společnosti Stengo BV velmi záleží na vašem soukromí. Zpracováváme proto pouze údaje, které potřebujeme k (zlepšení) našich služeb, a s informacemi, které o vás a vašem používání našich služeb shromažďujeme, zacházíme opatrně. Vaše údaje nikdy nezpřístupňujeme třetím stranám pro komerční účely. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb společnosti Stengo BV, které jsou na nich přístupné. Datum účinnosti platnosti těchto podmínek je 10, zveřejněním nové verze zaniká platnost všech předchozích verzí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké údaje o vás shromažďujeme, k čemu tyto údaje používáme a s kým a za jakých podmínek, pokud existují, mohou být tyto údaje sdíleny s třetími stranami. Vysvětlíme vám také, jak uchováváme vaše údaje a jak je chráníme před zneužitím a jaká máte práva ve vztahu k osobním údajům, které nám poskytujete. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů, kontaktní údaje naleznete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.


O zpracování dat

Níže si můžete přečíst, jak vaše údaje zpracováváme, kde je uchováváme, jaké bezpečnostní techniky používáme a komu lze údaje prohlížet.


Software internetového obchodu

Shopify: Náš obchod je vyvinut pomocí softwaru od Shopify. Osobní údaje, které nám zpřístupníte pro naše služby, jsou sdíleny s touto stranou. Shopify má přístup k vašim údajům, aby nám poskytl (technickou) podporu, nikdy vaše údaje nepoužije k žádnému jinému účelu. Na základě dohody, kterou s nimi máme, je Shopify povinna přijmout vhodná bezpečnostní opatření. Tato bezpečnostní opatření zahrnují použití šifrování SSL a zásady silného hesla. Shopify je certifikovaný zpracovatel údajů o kreditních kartách. Shopify používá soubory cookie ke shromažďování technických informací o vašem používání softwaru, neshromažďují a/nebo neukládají žádné osobní údaje. Shopify si vyhrazuje právo sdílet shromážděná data v rámci své vlastní podnikové skupiny za účelem dalšího zlepšování svých služeb. Shopify bere v úvahu platné zákonné doby uchovávání (osobních) údajů. Platí EU/US Privacy Shield, vaše údaje mohou být zpracovávány ve Spojených státech amerických.


E-mail a seznamy adresátů

Shopify: Náš web používá Shopify, službu třetí strany, která zpracovává e-mailový provoz pocházející z našich webových stránek a zasílání jakýchkoli zpravodajů. Všechny potvrzovací e-maily, které obdržíte z našich webových stránek a webových formulářů, jsou odesílány prostřednictvím serverů Yourhosting. Yourhosting nikdy nepoužije vaše jméno a e-mailovou adresu pro své vlastní účely. Ve spodní části každého e-mailu zaslaného automaticky přes naši webovou stránku uvidíte odkaz 'odhlásit se'. Pokud na toto kliknete, již nebudete dostávat e-maily z našich webových stránek. To může vážně snížit funkčnost našeho webu! Vaše osobní údaje jsou u Shopify bezpečně uloženy. Shopify používá soubory cookie a další internetové technologie, které poskytují přehled o tom, zda se e-maily otevírají a čtou. Shopify si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování svých služeb a sdílet informace s třetími stranami za tímto účelem.

Yourhosting: Používáme služby Yourhosting pro náš běžný firemní e-mailový provoz. Tato strana přijala vhodná technická a organizační opatření, aby v maximální možné míře zabránila zneužití, ztrátě a poškození vašich a našich dat. Yourhosting nemá přístup k naší poštovní schránce a veškerý náš e-mailový provoz považujeme za důvěrný.

 

Zpracovatelé plateb

Mollie: Pro zpracování (části) plateb v našem obchodě používáme platformu Mollie. Mollie zpracovává vaše jméno, adresu a místo bydliště a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Mollie přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Mollie si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování služby a v této souvislosti sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují také na ty části služeb společnosti Mollie, pro které zaměstnává třetí strany. Mollie nebude uchovávat vaše údaje déle, než je povoleno v rámci zákonných lhůt.

Klarna: Pro zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě využíváme platformu Klarna. Klarna zpracovává vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Klarna má vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Klarna si vyhrazuje právo použít vaše data k dalšímu zlepšování služeb a v této souvislosti (anonymizovaná) data sdílet s třetími stranami. V případě žádosti o odloženou platbu (úvěr) Klarna sdílí osobní údaje a informace o vaší finanční situaci s ratingovými agenturami. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují i ​​na ty části služeb společnosti Klarna, pro které zaměstnávají třetí strany. Klarna nebude uchovávat vaše údaje déle, než je povoleno v rámci zákonných lhůt.


Shopify: Pro zpracování (části) plateb v našem obchodě používáme platformu Shopify. Shopify zpracovává vaše jméno, adresu a místo bydliště a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Shopify přijal příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Shopify si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování služby a v této souvislosti sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. Shopify sdílí osobní údaje a informace o vaší finanční situaci s ratingovými agenturami v případě žádosti o odloženou platbu (úvěrový nástroj). Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují také na ty části služeb společnosti Shopify, pro které zaměstnává třetí strany. Shopify neuchovává vaše údaje déle, než povolují zákonné lhůty.


Hodnocení

WebwinkelKeur: Shromažďujeme recenze prostřednictvím platformy WebwinkelKeur. Pokud zanecháte recenzi prostřednictvím WebwinkelKeur, musíte uvést jméno a e-mailovou adresu. WebwinkelKeur s námi sdílí tyto informace, abychom mohli propojit recenzi s vaší objednávkou. WebwinkelKeur také zveřejňuje vaše jméno na svých webových stránkách. V některých případech vás může WebwinkelKeur kontaktovat a poskytnout vysvětlení vaší recenze. V případě, že vás vyzveme k zanechání recenze, sdílíme vaše jméno a e-mailovou adresu s WebwinkelKeur. Tyto informace používají výhradně k tomu, aby vás pozvali k zanechání recenze. WebwinkelKeur přijal vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. WebwinkelKeur si vyhrazuje právo využívat k poskytování služeb třetí strany, k tomu jsme dali svolení WebwinkelKeur. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují také na ty části služby, pro které WebwinkelKeur angažuje třetí strany.

 

Doprava a logistika

PostNL: Když u nás zadáte objednávku, naším úkolem je doručit vám váš balíček. K realizaci dodávek využíváme služeb PostNL. Je proto nutné, abychom s PostNL sdíleli vaše jméno, adresu a informace o místě bydliště. PostNL používá tyto údaje výhradně pro účely plnění smlouvy. Pokud PostNL zapojí subdodavatele, PostNL také zpřístupní vaše data těmto stranám.

DHL: Pokud u nás zadáte objednávku, je naším úkolem doručit vám váš balíček. K realizaci dodávek využíváme služeb DHL. To vyžaduje, abychom sdíleli vaše jméno, adresu a informace o místě bydliště se společností DHL. DHL používá tyto údaje pouze pro účely plnění smlouvy. V případě, že DHL zapojí subdodavatele, DHL zpřístupní vaše údaje také těmto stranám.


Fakturace a účetnictví

Afas: Pro naši administrativu a účetnictví využíváme služeb Afas. Sdílíme vaše jméno, adresu, bydliště a podrobnosti o vaší objednávce. Tyto údaje slouží ke správě prodejních faktur. Vaše osobní údaje jsou přenášeny a uchovávány chráněným způsobem. Společnost Afas je povinna zachovávat mlčenlivost a bude s vašimi údaji nakládat důvěrně. Společnost Afas nepoužívá vaše osobní údaje k jiným účelům, než které jsou popsány výše.


Externí prodejní kanály

Účel zpracování dat

Obecný účel zpracování.

Vaše údaje používáme výhradně za účelem poskytování našich služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s vámi poskytnutou objednávkou. Vaše údaje nepoužíváme pro (cílený) marketing. Pokud s námi sdílíte údaje a my je použijeme – jinak než na vaši žádost – abychom vás kontaktovali později, požádáme vás o výslovný souhlas, abychom tak učinili. Vaše údaje nebudou sdíleny se třetími stranami jinak než za účelem plnění účetních a jiných administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou vázány mlčenlivostí na základě smlouvy mezi nimi a námi nebo přísahou či právním závazkem.


Data shromažďována automaticky

Údaje automaticky shromážděné našimi webovými stránkami jsou zpracovávány za účelem dalšího zlepšování našich služeb. Tyto údaje (např. vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.


Spolupráce s fiskálním a kriminálním vyšetřováním

Kde je to vhodné, může být společnost Stengo ze zákona povinna sdílet vaše údaje v souvislosti s vládními daňovými nebo trestními vyšetřováními. V takovém případě jsme nuceni vaše údaje sdílet, ale v rámci možností, které zákon nabízí, se budeme bránit.


Retenční období

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete naším klientem. To znamená, že si ponecháme váš klientský profil, dokud neuvedete, že si již nepřejete naše služby využívat. Pokud nám to dáte najevo, budeme to také interpretovat jako žádost o zapomenutí. Podle platných administrativních požadavků jsme povinni uchovávat faktury obsahující vaše (osobní) údaje, takže tyto údaje budeme uchovávat po dobu příslušného období. Zaměstnanci však již nemají přístup k vašemu profilu klienta a dokumentům, které jsme vytvořili v důsledku vašeho zadání. Vaše práva Podle platné nizozemské a evropské legislativy máte jako subjekt údajů určitá práva s ohledem na osobní údaje zpracovávané námi nebo naším jménem. Níže vysvětlujeme, o která práva se jedná a jak můžete tato práva uplatnit. V zásadě, abychom zabránili zneužití, zasíláme kopie a přepisy vašich údajů pouze na vaši nám již známou e-mailovou adresu. V případě, že si přejete dostávat údaje na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás o vaši identifikaci. O vyřízených žádostech vedeme evidenci, v případě zapomenutí žádosti administrujeme anonymizované údaje. Všechny přepisy a kopie dat obdržíte ve strojově čitelném datovém formátu, který používáme v rámci našich systémů. Máte právo kdykoli podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje používáme nesprávně.

 

Právo na kontrolu

Vždy máte právo nahlédnout do údajů, které zpracováváme (nebo jsme zpracovávali), které se týkají vaší osoby nebo je lze zpětně vysledovat. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu kopii všech údajů s přehledem zpracovatelů, kteří tyto údaje mají, s uvedením kategorie, pod kterou jsme tyto údaje uložili.


Právo na opravu

Vždy máte právo na opravu údajů, které zpracováváme (nebo jsme zpracovávali), které se týkají vaší osoby nebo je lze zpětně vysledovat. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu potvrzení, že údaje byly upraveny.


Právo na omezení zpracování

Vždy máte právo omezit údaje, které zpracováváme (nebo jsme zpracovávali), které se týkají vaší osoby nebo je lze zpětně vysledovat. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Poté obdržíte odpověď na vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu potvrzení, že údaje již nebudou zpracovávány, dokud omezení nezrušíte.


Právo na převoditelnost

Vždy máte právo na údaje, které zpracováváme (nebo jsme zpracovávali), které se týkají vaší osoby nebo je může zpětně vysledovat jiná strana. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Poté obdržíte odpověď na vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu kopie nebo přepisy všech údajů o vás, které jsme zpracovali nebo zpracovali naším jménem jinými zpracovateli nebo třetími stranami. S největší pravděpodobností v takovém případě již nebudeme moci nadále poskytovat služby, protože pak již nelze zaručit bezpečné propojení datových souborů.


Právo na námitku a jiná práva

Máte právo vznést ve vhodných případech námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Stengo nebo jejím jménem. Pokud vznesete námitku, okamžitě ukončíme zpracování údajů až do vyřešení vaší námitky. Pokud je vaše námitka opodstatněná, zpřístupníme vám kopie a/nebo kopie údajů, které zpracováváme (nebo jsme je zpracovali), a poté zpracování trvale ukončíme. Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování. Vaše údaje nezpracováváme tak, aby toto právo platilo. Pokud se domníváte, že ano, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů.


Cookies

Google Analytics: Prostřednictvím našich webových stránek jsou soubory cookie umístěny americkou společností Google jako součást služby „Analytics“. Tuto službu používáme ke sledování a získávání zpráv o tom, jak návštěvníci web používají. Od tohoto zpracovatele mohou platné zákony a předpisy vyžadovat poskytnutí přístupu k těmto údajům. Shromažďujeme informace o vašich zvyklostech při prohlížení a sdílíme tyto údaje se společností Google. Google dokáže tyto informace interpretovat ve spojení s dalšími datovými soubory a sledovat tak váš pohyb na internetu. Google tyto informace používá mimo jiné k nabízení cílených reklam (Adwords) a dalších služeb a produktů Google.

Cookies třetích stran V případě, že softwarová řešení třetích stran používají cookies, je to uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo naše zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Na této stránce však vždy najdete nejnovější verzi. Pokud nové zásady ochrany osobních údajů ovlivní to, jak zpracováváme již shromážděné údaje o vás, upozorníme vás e-mailem.


Kontaktní údaje

Stengo BV

De Nieuwe Erven 3

5431 NV, Cuijk

Nizozemí

T +31 85-048 88 16

E info@westoneaudio.eu

Nastavení souborů cookie na této webové stránce je nastaveno tak, aby „povolilo všechny soubory cookie“, abyste měli co nejlepší zážitek. Chcete-li stránku nadále používat, klikněte na tlačítko Přijmout soubory cookie.
Úspěšně jste se přihlásili k odběru!
Tento e-mail byl zaregistrován