Všeobecné obchodní podmínky

Jsme hrdí na to, že jsme spojeni se značkou kvality Webwinkelkeur. Proto přísně dodržujeme podmínky labelu, abyste si audio produkty mohli koupit na spolehlivém webu.

Obsah:

Článek 1 – Definice.

Článek 2 - Totožnost podnikatele

Článek 3 - Použitelnost

Článek 4 - Nabídka

Článek 5 – Smlouva

Článek 6 - Právo na odstoupení

Článek 7 - Náklady v případě odstoupení od smlouvy

Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Článek 9 - cena

Článek 10 – Shoda a záruka

Článek 11 - Dodání a provedení

Článek 12 – Trvání transakcí: trvání, ukončení a prodloužení

Článek 13 - Platba

Článek 14 - Reklamační řízení

Článek 15 - Spory

Článek 16 – Dodatečná nebo odlišná ustanoveníČlánek 1 - Definice

V těchto podmínkách platí následující definice:

Dodatečná lhůta: lhůta, ve které může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy;
Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu povolání nebo podnikání a uzavírá smlouvu na dálku s podnikatelem;
Den: kalendářní den;
Trvání transakce: smlouva uzavřená na dálku týkající se řady produktů a/nebo služeb, jejichž povinnost dodání a/nebo nákupu je rozložena v čase;
Trvanlivé médium: jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace jemu osobně adresované způsobem, který umožňuje budoucí nahlédnutí a nezměněnou reprodukci uložených informací.
Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
Vzorový formulář: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zpřístupněný podnikatelem, který může spotřebitel vyplnit, pokud chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.
Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty a/nebo služby na dálku spotřebitelům;
Smlouva na dálku: smlouva, při níž je v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej výrobků a/nebo služeb na dálku až do uzavření smlouvy výlučně používána jedna nebo více technik komunikace na dálku;
Technika komunikace na dálku: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se spotřebitel a podnikatel sešli ve stejný čas ve stejné místnosti.
Všeobecné obchodní podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatele.


Článek 2 - Totožnost podnikatele

Stengo BV - Westone Audio;

De Nieuwe Erven 3;

5431 NV Cuijk;

Telefonní číslo: +31 85-048 88 16 [9:00-17:00];

E-mailová adresa: Info@westoneaudio.eu;

číslo Hospodářské komory: 82455082;

Identifikační číslo DPH: NL862477517B01

Pokud činnost podnikatele podléhá příslušnému licenčnímu režimu: údaje o dozorovém úřadu:

Pokud podnikatel vykonává regulované povolání:

profesní sdružení nebo organizace, k nimž patří;
profesní titul, místo v EU nebo Evropském hospodářském prostoru, kde byl udělen;
odkaz na profesní pravidla platná v Nizozemsku a údaje, kde a jak lze tato profesní pravidla získat.

 

Článek 3 - Použitelnost

Tyto všeobecné podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu a objednávku uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.
Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli zpřístupněn text těchto všeobecných podmínek. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku označeno, že všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně podnikatele a na vyžádání budou spotřebiteli v co nejkratší době bezplatně zaslány.
Je-li smlouva uzavřena na dálku elektronicky, bez ohledu na předchozí odstavec a před uzavřením smlouvy na dálku, bude text těchto všeobecných obchodních podmínek spotřebiteli zpřístupněn v elektronické podobě tak, aby jej spotřebitel mohl snadno uložit na odolný datový nosič. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde je možné do všeobecných obchodních podmínek elektronicky nahlédnout a že na žádost spotřebitele budou zaslány elektronicky nebo jinak zdarma.
V případě, že kromě těchto všeobecných podmínek platí i konkrétní produktové nebo servisní podmínky, použijí se přiměřeně druhý a třetí odstavec a v případě rozporu všeobecných podmínek se spotřebitel může vždy spolehnout na platné ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější. .
Pokud bude jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek kdykoli zcela nebo částečně neplatné nebo zničeno, pak dohoda a tyto podmínky zůstávají v platnosti a příslušné ustanovení bude po vzájemné dohodě okamžitě nahrazeno ustanovením, že rozsah originálu co nejblíže.
Situace, které tyto všeobecné podmínky neupravují, by měly být posuzovány „v duchu“ těchto všeobecných obchodních podmínek.
Nejistoty ohledně výkladu nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich obchodních podmínek je třeba vykládat „v duchu“ těchto všeobecných obchodních podmínek.


Článek 4 - Nabídka

Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.
Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a přizpůsobovat.
Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, tyto jsou skutečným odrazem nabízených produktů a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo zjevné chyby v nabídce podnikatele nezavazují.
Všechny obrázky, specifikace a údaje v nabídce jsou pouze informativní a nemohou vést ke kompenzaci nebo zrušení smlouvy.
Obrázky produktů jsou věrným zobrazením nabízených produktů. Provozovatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám produktů.
Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojeny. To se týká zejména
zejména:
cena včetně daní;
možné náklady na přepravu;
způsob, jakým bude dohoda uzavřena a jaké kroky jsou k tomu nezbytné;
zda se právo na odstoupení vztahuje či nikoli;
způsob platby, dodání a plnění smlouvy;
lhůta pro přijetí nabídky nebo lhůta, ve které podnikatel garantuje cenu;
výši sazby komunikace na dálku, jsou-li náklady na použití techniky komunikace na dálku kalkulovány na jiném základě, než je běžná základní sazba za použité komunikační prostředky;
zda je smlouva po uzavření archivována, a pokud ano, jakým způsobem do ní může spotřebitel nahlédnout;
způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat údaje, které poskytl v rámci smlouvy, a v případě potřeby je obnovit;
jakékoli jiné jazyky než nizozemština, ve kterých lze smlouvu uzavřít;
kodexy chování, kterým obchodník podléhá, ​​a způsob, jakým může spotřebitel tyto kodexy chování konzultovat elektronicky; a
minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě transakce s dobou trvání.
Volitelné: dostupné velikosti, barvy, typ materiálů.

 

Článek 6 - Právo na odstoupení

Při dodání produktů:

Při nákupu produktů má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu po dobu 14 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou počíná běžet dnem po převzetí produktu spotřebitelem nebo spotřebitelem předem určeným zástupcem a oznámeným podnikateli.
Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda si výrobek přeje ponechat. Uplatní-li své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek podnikateli s veškerým dodaným příslušenstvím a - je-li to přiměřeně možné - v původním stavu a obalu, v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.
Pokud chce spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinen to oznámit podnikateli do 14 dnů od převzetí produktu. Spotřebitel to musí oznámit prostřednictvím vzorového formuláře. Poté, co spotřebitel oznámil, že chce využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musí vrátit produkt do 14 dnů. Spotřebitel musí prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, například dokladem o odeslání.
Pokud zákazník neprojevil úmysl využít svého práva na odstoupení od smlouvy nebo nevrátil produkt podnikateli po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 2 a 3, je nákup skutečností.
V případě dodání služeb:

S dodáním služeb má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů po dobu nejméně 14 dnů, počínaje dnem uzavření smlouvy.
Aby mohl spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy, bude se řídit přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem v nabídce a/nebo nejpozději při dodání.


Článek 7 - Náklady v případě odstoupení od smlouvy

Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, budou na jeho účet připsány nejvýše náklady na vrácení zásilky.
Pokud spotřebitel zaplatil nějakou částku, vrátí mu podnikatel tuto částku v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. To je podmíněno tím, že produkt již obchodník obdržel zpět, nebo může být předložen přesvědčivý důkaz o úplném vrácení. Úhrada bude provedena stejným způsobem platby, který používá spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně neschválí jiný způsob platby.
Pokud dojde k poškození produktu v důsledku neopatrné manipulace ze strany spotřebitele, odpovídá spotřebitel za případné snížení hodnoty produktu.
Spotřebitel nemůže nést odpovědnost za znehodnocení produktu, pokud podnikatel neposkytl všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, k tomu by mělo dojít před uzavřením kupní smlouvy.


Článek 8 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy.

Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy u produktů popsaných v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy platí pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, alespoň včas před uzavřením smlouvy.
Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u produktů
které byly vytvořeny podnikatelem podle specifikací spotřebitele;
které jsou zjevně osobní povahy;
Které ze své podstaty nelze vrátit;
Které se rychle kazí nebo stárnou;
jejichž cena podléhá výkyvům na finančním trhu, které jsou mimo kontrolu Podnikatele;
Pro jednotlivé noviny a časopisy;
u zvukových a obrazových záznamů a počítačového softwaru, u kterého spotřebitel porušil pečeť.
u hygienických výrobků, u kterých spotřebitel porušil pečeť.
Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb
týkající se ubytování, dopravy, restaurační činnosti nebo volnočasových aktivit, které mají být vykonávány k určitému datu nebo během určitého období;
z nichž dodávka byla zahájena s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
Ohledně sázení a loterií.

 

 

Článek 9 - cena

Po dobu platnosti uvedené v nabídce nebudou navyšovány ceny nabízených produktů a/nebo služeb s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
Bez ohledu na předchozí odstavec může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a na které nemá podnikatel vliv, s proměnlivými cenami. Tento odkaz na výkyvy a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílovými cenami, bude uveden v nabídce.
Zvýšení ceny do 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze v případě, že je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření dohody je povoleno, pouze pokud to podnikatel stanovil a:
jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
spotřebitel je oprávněn vypovědět smlouvu dnem účinnosti zvýšení ceny.
Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou včetně DPH.
Všechny ceny podléhají chybám tisku a sazby. Za následky tiskových a sazebních chyb nepřebíráme žádnou odpovědnost. V případě tiskových a sazebních chyb není podnikatel povinen dodat výrobek dle nesprávné ceny.


Článek 10 - Shoda a záruka

Podnikatel zaručuje, že produkty a/nebo služby jsou ke dni uzavření smlouvy v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na spolehlivost a/nebo použitelnost a stávajícími právními předpisy a/nebo nařízeními vlády. . Je-li sjednáno, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití.
Zárukou poskytovanou podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nejsou dotčena zákonná práva a nároky, které může spotřebitel ze smlouvy vůči podnikateli uplatnit.
Případné vady nebo nesprávně dodané výrobky je třeba podnikateli písemně nahlásit do 4 týdnů od dodání. Vrácené zboží musí být v původním obalu a v novém stavu.
Záruční doba podnikatele odpovídá záruční době výrobce. Podnikatel však nikdy nezodpovídá za konečnou vhodnost výrobků pro každou jednotlivou aplikaci spotřebitelem, ani za jakékoli rady týkající se použití nebo aplikace výrobků.
Záruka neplatí, pokud:
spotřebitel si dodané produkty sám opravil a/nebo upravil nebo je nechal opravit a/nebo upravit třetími osobami;
dodané výrobky jsou vystaveny abnormálním podmínkám nebo jinak nešetrně ošetřovány nebo v rozporu s pokyny podnikatele a/nebo jsou ošetřovány na obalu;
vada je zcela nebo částečně důsledkem předpisů, které vláda stanovila nebo stanoví ohledně povahy nebo kvality použitých materiálů.

 

Článek 11 - Dodání a provedení

Společnost bude dbát maximální péče při přijímání a vyřizování objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb.
Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel společnosti oznámil.
V souladu s tím, co je uvedeno v odstavci 4 tohoto článku, společnost provede přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud spotřebitel nesouhlasil s delší dodací lhůtou. Dojde-li ke zpoždění dodávky nebo nebude-li objednávka realizována nebo bude provedena pouze zčásti, bude spotřebitel o této skutečnosti informován nejpozději do 30 dnů od podání objednávky. Spotřebitel má v takovém případě právo smlouvu bezplatně zrušit. Spotřebitel nemá nárok na náhradu škody.
Všechny dodací podmínky jsou orientační. Spotřebitel nemůže z žádných uvedených podmínek odvozovat žádná práva. Překročení lhůty nezakládá nárok spotřebitele na náhradu škody.
V případě zrušení dle odst. 3 tohoto článku vrátí podnikatel spotřebitelem zaplacenou částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zrušení.
Pokud se dodání objednaného produktu ukáže jako nemožné, vynaloží podnikatel snahu o poskytnutí náhradního zboží. Nejpozději při dodání bude jasným a srozumitelným způsobem oznámeno, že je dodáván náhradní předmět. U náhradních článků nelze vyloučit právo na odstoupení od smlouvy. Náklady případné zpětné zásilky nese podnikatel.
Nebezpečí škody a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do doby dodání spotřebiteli nebo předem určenému a oznámenému zástupci podnikatele, není-li výslovně dohodnuto jinak.


Článek 12 – Trvání transakcí: trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení

Spotřebitel může smlouvu na dobu neurčitou, která se vztahuje na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli ukončit v souladu s dohodnutými pravidly pro ukončení a výpovědní lhůtou až jeden měsíc.
Spotřebitel může ukončit smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli na konci doby určité v souladu s platnými pravidly pro ukončení a výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.
Spotřebitel může ukončit smlouvy uvedené v předchozích odstavcích:
ukončit kdykoli a neomezovat se na ukončení v konkrétním čase nebo období;
alespoň je ukončit stejným způsobem, jakým je uzavřel on;
vypovědět vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si podnikatel stanovil.
Obnova

Smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze konkludentně prodloužit nebo obnovit na dobu určitou.
Bez ohledu na předchozí odstavec lze smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné doručování denních zpráv a týdeníků a časopisů, mlčky prodloužit na dobu určitou nepřesahující tři měsíce, pokud spotřebitel může tuto obnovenou smlouvu ke konci vypovědět. prodloužení s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.
Smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, lze konkludentně prodloužit na dobu neurčitou, pouze pokud ji spotřebitel může kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc a výpovědní lhůta nepřesahující tři měsíce v případě, že se smlouva rozšiřuje na pravidelné, avšak méně než jednou měsíčně, doručování denních, zpravodajských a týdeníků a časopisů.
Smlouva s omezenou dobou trvání na pravidelnou dodávku zkušebních dnů, novin a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) mlčky nepokračuje a automaticky končí na konci zkušebního nebo zaváděcího období.
Trvání

Trvá-li smlouva déle než jeden rok, může spotřebitel po jednom roce smlouvu kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou až jednoho měsíce, pokud výpovědi před uplynutím sjednané doby nebrání rozumnost a spravedlnost.

 

Článek 13 - Platba

Není-li dohodnuto jinak, částky dlužné spotřebitelem by měly být uhrazeny do 7 pracovních dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1. V případě dohody o poskytování služby začíná tato lhůta poté, co spotřebitel obdržel potvrzení o dohodě.
Spotřebitel má povinnost neprodleně oznámit nepřesnosti v platebních údajích poskytnutých nebo zmíněných podnikateli.
V případě nezaplacení spotřebitelem má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, účtovat spotřebiteli předem známé přiměřené náklady.


Článek 14 - Reklamační řízení

Podnikatel má dostatečně propagovaný reklamační řád a vyřizuje reklamace v souladu s tímto reklamačním řádem.
Reklamace plnění smlouvy musí být podnikateli podána do 7 dnů, plně a srozumitelně popsána poté, co spotřebitel zjistil vady.
Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení. V případě, že reklamace vyžaduje předvídatelně delší dobu vyřízení, odpoví podnikatel ve 14denní lhůtě oznámením o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
Pokud nelze reklamaci vyřešit vzájemnou dohodou, vzniká spor, který je předmětem řízení o řešení sporu.
S reklamací by se měl spotřebitel nejprve obrátit na podnikatele. Pokud je obchod přidružený ke Stichting WebwinkelKeur a stížnosti, které nelze vyřešit vzájemnou dohodou, měl by se spotřebitel obrátit na Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), která jej zdarma zprostředkuje. Zkontrolujte, zda má tento obchod aktuální členství prostřednictvím https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Pokud stále nedojde k řešení, má spotřebitel možnost, aby jeho stížnost vyřídila nezávislá rozhodčí komise jmenovaná Stichting WebwinkelKeur, rozhodnutí je závazné a podnikatel i spotřebitel s tímto závazným rozhodnutím souhlasí. S předložením sporu tomuto výboru pro spory jsou spojeny náklady, které by měl spotřebitel uhradit výboru. Stížnosti je také možné podávat prostřednictvím evropské platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
Reklamací nejsou pozastaveny povinnosti podnikatele, pokud podnikatel písemně neurčí jinak.
Pokud bude reklamace ze strany podnikatele shledána oprávněnou, podnikatel dle svého uvážení dodané výrobky bezplatně vymění nebo opraví.

 


Článek 15 - Spory

Na smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné podmínky, platí pouze nizozemské právo. A to i v případě, že spotřebitel pobývá v zahraničí.
Vídeňská prodejní úmluva neplatí.


Článek 16 – Dodatečná nebo odlišná ustanovení

Dodatečná nebo odlišná ustanovení těchto všeobecných podmínek nesmí být spotřebiteli na újmu a měla by být zaznamenána písemně nebo tak, aby spotřebitel mohl být přístupným způsobem uložen na trvalém nosiči.

Nastavení souborů cookie na této webové stránce je nastaveno tak, aby „povolilo všechny soubory cookie“, abyste měli co nejlepší zážitek. Chcete-li stránku nadále používat, klikněte na tlačítko Přijmout soubory cookie.
Úspěšně jste se přihlásili k odběru!
Tento e-mail byl zaregistrován